Máte Vaše zariadenie pracujúce na stlačený vzduch so všetkými potrebnými revíziami? Vykonávate ich pravidelne?

Mnoho kompresorov a zariadení pracuje dlhé roky bez havárií a nutnosti náhlych servisných zásahov. Prirodzene potom dochádza k opomenutiu doplňovania kontrol, revízií a tlakových skúšok, ktoré sú legistlatívne povinné, nehľadiac na prípadné poistné plnenie, ktoré bez doložených revízií môže byť krátené.

Ponúkame Vám kompletné služby v tejto problematike:

 • Odborné prehliadky
 • Tesnostné skúšky
 • Úradné skúšky
 • Východiskové revízie
 • Revízie tlakových nádob a ostatných zariadení pracujúcich so stlačeným vzduchom.

Náš certifikovaný technik si s Vami dohodne termín a všetko ostatné zariadi sám.

Povinnosti prevádzkovateľa tlakovej nádoby

Podľa vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. a STN 69 0012 prevádzkovateľ tlakovej nádoby je povinný :

 1. zaistiť vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa cit. vyhlášky a čl. 89 STN 69 0012 a to :
 2. východiskovú prehliadku (pred uvedením nádoby do prevádzky),
 3. prvú vonkajšiu prehliadku (do dvoch týždňov po zahájení prevádzky nádoby),
 4. opakovanú vonkajšiu prehliadku (najmenej jedenkrát ročne),
 5. vnútornú prehliadku (najmenej jedenkrát za 5 rokov a podľa čl. 94 STN 69 0012),
 6. skúšku tesnosti (najmenej jedenkrát za 5 rokov a podľa čl. 107 STN 69 0012),
 7. tlakovú skúšku (najmenej jedenkrát za 10 rokov a podľa čl. 117 STN 69 0012).

Prevádzkovateľ je dalej povinný zaistiť kvalifikovanú obsluhu nádob. Nádoby na ktoré sa vzťahujú ustanovenia STN 69 0012, smie samostatne obsluhovať pracovník :

 1. starší ako 18 rokov,
 2. svojim duševným a fyzickým stavom spôsobilý pre túto prácu,
 3. bol riadne oboznámený, a prakticky zacvičený v obsluhe nádob a preukázateľne preskúšaný.

Revizní technik, Sazebník poplatků

Účtovná položkaSadzba v € bez DPH/hod.,úkonPopis
Pasport tlakovej nádoby50 €Cena zákazník (Neúčtuje sa pri objednaní služby Úradná skúška)
Vonkajšia odborná prehliadka60 €ročná
Vnútorná tesnostná skúška75 €po 5 rokoch
Úradná skúška 1 s certifikatom vr. Východiskovej revízie290 €Pre tl.nadoby s objemom do 270 lit.
Úradná skúška 2 s certifikatom vr. Východiskovej revízie360 €Pre tl.nadoby s objemom od 500 - 1500 lit.
Úradná skúška 3 s certifikatom vr. Východiskovej revízie390 €Pre tl.nadoby s objemom od 2000 - 5000 lit.
Úradná skúška 4 s certifikatom vr. Východiskovej revízie420 €Pre tl.nadoby s objemom od 6000 - 10000 lit.
Zaškolenie obsluhy tl.zariadení30 €Cena za 1 osobu
Vyhotovenie Prevádzkový denník na tl.zar.15 €Pre 1 ks tl.nádoby
Doklad o zaškolení obsluhy8 €Cena za jeden preukaz
Dopravné náklady0,6 €/kmnaklady revízneho technika na prepravu

Cennik prepravy - nadrozmer

Por.č.RozsahCena bez DPH/ks.
1do 31 kg7,20 €
232-75 kg13,20 €
376-130 kg19,30 €

Náš servis zabezpečujeme v spolupráci s Technickou inšpekciou

 


Kontaktujte nás

  Marek Žákovič

  Revízny technik vyhradenych tlakových zariadení

  Mobil: +421 911 248 458
  E-mail: marek.zakovic@schneiderairsystems.com