Máte Vaše zariadenie pracujúce na stlačený vzduch so všetkými potrebnými revíziami? Vykonávate ich pravidelne?

Mnoho kompresorov a zariadení pracuje dlhé roky bez havárií a nutnosti náhlych servisných zásahov. Prirodzene potom dochádza k opomenutiu doplňovania kontrol, revízií a tlakových skúšok, ktoré sú legistlatívne povinné, nehľadiac na prípadné poistné plnenie, ktoré bez doložených revízií môže byť krátené.

Ponúkame Vám kompletné služby v tejto problematike:

 • Odborné prehliadky
 • Tesnostné skúšky
 • Úradné skúšky
 • Východiskové revízie
 • Revízie tlakových nádob a ostatných zariadení pracujúcich so stlačeným vzduchom.

Náš certifikovaný technik si s Vami dohodne termín a všetko ostatné zariadi sám.

Povinnosti prevádzkovateľa tlakovej nádoby

Podľa vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. a STN 69 0012 prevádzkovateľ tlakovej nádoby je povinný :

 1. zaistiť vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa cit. vyhlášky a čl. 89 STN 69 0012 a to :
 2. východiskovú prehliadku (pred uvedením nádoby do prevádzky),
 3. prvú vonkajšiu prehliadku (do dvoch týždňov po zahájení prevádzky nádoby),
 4. opakovanú vonkajšiu prehliadku (najmenej jedenkrát ročne),
 5. vnútornú prehliadku (najmenej jedenkrát za 5 rokov a podľa čl. 94 STN 69 0012),
 6. skúšku tesnosti (najmenej jedenkrát za 5 rokov a podľa čl. 107 STN 69 0012),
 7. tlakovú skúšku (najmenej jedenkrát za 10 rokov a podľa čl. 117 STN 69 0012).

Prevádzkovateľ je dalej povinný zaistiť kvalifikovanú obsluhu nádob. Nádoby na ktoré sa vzťahujú ustanovenia STN 69 0012, smie samostatne obsluhovať pracovník :

 1. starší ako 18 rokov,
 2. svojim duševným a fyzickým stavom spôsobilý pre túto prácu,
 3. bol riadne oboznámený, a prakticky zacvičený v obsluhe nádob a preukázateľne preskúšaný.

Kontaktujte nás

  Marek Žákovič

  Revízny technik vyhradenych tlakových zariadení

  Mobil: +421 911 248 458
  E-mail: marek.zakovic@schneiderairsystems.com